Qt源码分享–gif动画按钮,素材+源码

Qt源码分享--gif动画按钮,素材+源码

关注微信号:cpp手艺人,获取源码

好,废话不说,先看看效果怎么样。

1.四态绘制,normal,hover,press,disabled

2.gif 动画

Qt源码分享--gif动画按钮,素材+源码

说下思路:

使用QMovie播放Gif动画,每播放一次,就是图片缓存下来。在paintEvent绘制,这样就形成了动画的效果,是不是很简单。

这里我贴出主要的代码:

GifButton::GifButton(QWidget *parent, 
      const QString &gifPath) :
     QPushButton(parent), 
     mGifPath(gifPath),
     mGif(nullptr) {


 mGifFrame = QPixmap();

 mNormalBK = QPixmap(kRESOURCE1K.arg("btn_login.png"));
 mHoverBK = QPixmap(kRESOURCE1K.arg("btn_login_hover.png"));
 mPressBK = QPixmap(kRESOURCE1K.arg("btn_login_push.png"));
 mDisabledBK = QPixmap(kRESOURCE1K.arg("btn_login_disabled.png"));
 mBtnStatus = Normal;
 mTextColor = Qt::black;

 if(! mGifPath.isEmpty()) {
  mGif = new QMovie(mGifPath, QByteArray(), this);
  connect(mGif, SIGNAL(frameChanged(int)), this, SLOT(OnIconChanged(int)));
  mGif->start();
 }

}
GifButton::~GifButton() {
 if (nullptr != mGif) {
  mGif->stop();
  delete mGif;
  mGif = nullptr;
 }
}

void GifButton::Stop() {
 mGifFrame = QPixmap();

 if (nullptr != mGif) {
  mGif->stop();
 }
 update();
}

void GifButton::Start() {
 if (nullptr != mGif) {
  mGif->start();
 }
 update();
}

void GifButton::SetText(const QString &text) {
 this->setText(text);
 update();
}

void GifButton::SetGifPath(const QString &path) {
 mGifPath = path;

 if (nullptr != mGif) {
  mGif->stop();
  delete mGif;
 }

 mGif = new QMovie(mGifPath, QByteArray(), this);
 connect(mGif, SIGNAL(frameChanged(int)), this, SLOT(OnIconChanged(int)));
}

QString GifButton::GifPath() const {
 return mGifPath;
}

void GifButton::SetEnabled(bool enable) {
 this->setEnabled(enable);
 update();
}

void GifButton::SetTextColor(QColor textColor) {
 mTextColor = textColor;
 update();
}

void GifButton::paintEvent(QPaintEvent *paintEvent) {
 const QRect rect = this->rect();

 QPainter painter(this);

 if (! this->isEnabled()) {
  painter.drawPixmap(rect, mDisabledBK);
 } else {
  if (Normal == mBtnStatus) {
   painter.drawPixmap(rect, mNormalBK);
  } else if (Hover == mBtnStatus) {
   painter.drawPixmap(rect, mHoverBK);
  } else if (Press == mBtnStatus) {
   painter.drawPixmap(rect, mPressBK);
  }
 }

 QString text = this->text();

  QFontMetrics fontWidth(this->font()); 
  int width = fontWidth.width(text);
 int total_width = width;

 if (! mGifFrame.isNull()) {
  total_width += mGifFrame.width();
 }

 int text_distance = (rect.width()-total_width)/2;

 QRect text_rect(text_distance, 0, width, rect.height());
 
 QPen pen(mTextColor); 
 painter.setPen(pen);
 painter.drawText(text_rect, Qt::AlignHCenter | Qt::AlignVCenter, text);

 if (! mGifFrame.isNull()) {
  painter.drawPixmap(text_distance+width+2, 
        (rect.height()-mGifFrame.height())/2, 
        mGifFrame);
 }
}

void GifButton::enterEvent(QEvent *event) {
 mBtnStatus = Hover;
 update();
 QPushButton::enterEvent(event);
}

void GifButton::leaveEvent(QEvent *event) {
 mBtnStatus = Normal;
 update();
 QPushButton::leaveEvent(event);
}

void GifButton::mousePressEvent(QMouseEvent *event) {
 mBtnStatus = Press;
 update();
 QPushButton::mousePressEvent(event);
}

void GifButton::OnIconChanged(int) {
 QPixmap currFrame = mGif->currentPixmap();
 mGifFrame = QPixmap(currFrame.width(), currFrame.height());
 mGifFrame.fill(Qt::transparent);
 QPainter painter(&mGifFrame);
 painter.drawPixmap((mGifFrame.width()-currFrame.width()) / 2 ,
       (mGifFrame.height()-currFrame.height()) / 2, currFrame);
 update();
}

源码参考:https://github.com/MingYueRuYa/QtDemoStydy.git GifButton 项目下。

原文链接:http://lsxcpp.com/2020/08/20/Qt%E6%BA%90%E7%A0%81%E5%88%86%E4%BA%AB%EF%BC%88%E4%BA%94%EF%BC%89-gif%E5%8A%A8%E7%94%BB%E6%8C%89%E9%92%AE/

原文出处:微信公众号【刘世雄 cpp手艺人】

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/8xFkEcK_KXVnHK7UzuOQ2g

本文观点不代表Dotnet9立场,转载请联系原作者。

发表评论

登录后才能评论